Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekonomická rada:

 P. Petr Karas

Josef Bohůn

  Marie Dvořáková

Michal Šimek

Marie Šťastná

 

Farní rada:

P. Petr Karas

Ludvík Bílík

 Josef Bohůn

Marie Dvořáková

Jan Herka

Petr Herka

Jan Jordán

Hana Maděryčová

Antonín Prčík

Miroslav Rebenda

Václav Salajka

Michael Šimek

Marie Šťastná

 

 

Zápisy z jednání farní rady 2011

16. 2. 2011

 18. 5. 2011

26. 10. 2011

 

Zápisy z jednání farní rady 2010

13. 10. a 1. 12. 2010

14. 4. a 19. 5. 2010

 


 Farní rada ze dne 26. 10. 2011

 

Zrealizováno:

 - Byl uveden do provozu nový kotel, ještě je nutná návštěva ze strany dodavatele a zprovoznění hořáku.

- Vyhlášení další sbírky na doplacení kotle a prací s vybudováním topného tunelu.

- Dáno na vědomí, které investice bude potřeba realizovat v následujícím roce – oprava střechy stodoly a dle finančních možností oprava chodníku kolem kostela.

- Podány informace ohledně zimní farní dovolené.

 

 

Plánované akce:

 - Uskuteční se divadelní představení brněnské farnosti Židenice

 

Farní rada ze dne 18. 5. 2011

 

Zrealizováno:

 - Hlavním bodem bylo projednání několika nabídek ohledně vybudování nové topné jednotky, jak již bylo zmíněno v minulém čísle Cesty. Pan Ing. Janeček členy rady podrobně seznámil s vypracovaným projektem a po oslovení několika firem pro realizaci projektu taktéž s výsledky jejich nabídek. Bylo osloveno celkem 6 firem. Po následných jednáních byly s ohledem na kvalitu a na cenu vybrány dvě. Po zvážení všech skutečností byla farní radou vybrána jedna z nich, se kterou ještě proběhne jednání. Pro ušetření značné výše nákladů budou zemní práce – vybudování rozvodného tunelu – provedeny firmou RENOVA.

- Prověřena přibližná cena opravy pomníku padlých případně i sochy sv. Anny. Na opravu by byla potřeba asi 50 tis. Kč. Bude řešeno dle finančních možností.

- Kontrola kapliček, Božích muk a obrázků svatých v polích a při cestách, ze které vyplynula nutnost opravy obrázku sv. Petra a Pavla, Krista Pána v obilí, tzv. „Pomáhej Pán Bůh“ a sv. Cyrila a Metoděje u myslivny.

 

Plánované akce:

3. 7. – Božské srdce

23. 7. – pouť na Sv. Hostýn

24. - 30. 7. – Roháče deváťáci

21 .- 26. 8. – ministrantský výlet

 

Farní rada ze dne 16. 2. 2011

 

Zrealizováno:

- Byla vyhotovena pokladnička na příspěvky za odebraný Katolický týdeník a časopis Světlo. Současně bylo rozhodnuto, že bude zrušen odběr časopisu Světlo. Zájemci si jej mohou objednat a odebírat jej přímo do svých poštovních schránek.

- Bylo zrealizováno plánované prořezání stromů okolo kostela.

- Členové rady byli seznámeni s finančním hospodařením za uplynulý rok.

 

Plánované akce:

- Letos je potřeba uskutečnit výměnu topení včetně přemístění vzduchotechnické jednotky do nynější kolárky. Předpokládaná výše investice je  1 mil. Kč. Zároveň bylo požádáno o dotaci z Obecního úřadu. Na firmu, která bude realizovat tuto akci bude vypsáno výběrové řízení.

- Byl schválen přednesený návrh na zřízení poličky do hlavního vchodu, ve které by byly umístěny kancionály za účelem použití při mši svaté.

- Je nutné naplánovat opravu střechy stodoly.

 

  Farní rada ze dne 13. 10. a 1. 12. 2010

Původně plánovaná oprava střechy a stodoly z časových důvodů odložena na neurčito.

 

Zrealizováno:

- Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého – realizoval Obecní úřad

- Úprava zpovědnice

- Oprava kostelních lavic

- Dokončena lezecká stěna

- Výměna dveří do sakristie

 

 

Plánované akce:

- Nutnost výměny topení včetně přemístění vzduchotechnické jednotky do nynější kolárky. V roce 2011 musí proběhnout zpracování projektu včetně jeho realizace.

- Potřeba doizolovat komíny, aby se zabránilo a předešlo únikům tepla.

- Byl podán návrh na vydání stolního kalendáře naší farnosti pro rok 2012 – nutno zjistit zájem ze strany farníků.

- Zvážit prořezání stromů u kostela.

- Je potřeba opravit pomník padlých.

- V příštím roce bude v kostele k dispozici pokladnička na příspěvky za odebraný Katolický týdeník a časopis Světlo.

 

Farní rada ze dne 14. 4. a 19. 5. 2010 

Zrealizováno:

- V bývalé garáži byla zhotovena horolezecká stěna vhodná pro děti i dospělé. Děti musí být vždy pod dohledem dospělé osoby.

- Byla provedena oprava dveří do sakristie a taktéž oprava hlavních dveří. Uvažuje se o jejich výměně.

- Odbornou firmou byl zpracován návrh na výměnu tepelné jednotky včetně vybudování komína.

- Probíhá oprava kaple sv. Jana Nepomuckého, na které se podílí taktéž Obecní úřad. Opravu provádí firma RENOVA, které tímto velmi děkujeme.

- Letos se naše farnost připojila k projektu „Noc kostelů“.

 
Plánované akce:

- Letos je nutné dát zpracovat projekt na výměnu dlažky kolem kostela.

- V budoucnu (zimní období) by bylo vhodné do vstupních dveří zabudovat závěsy, aby netáhlo nebo vyměnit dveře.

- Nutnost výměny střešní krytiny na střeše stodoly.

- Bylo rozhodnuto namísto výměny poškozených prken podlahy v lavicích dát zhotovit novou celou podlahu.

- Upozornění: Pomník padlých vojínů se na několika místech drolí. Je potřeba dát posoudit odborníkem stav a rozsah poškození.

- Hledají se tři ženy, které by do budoucna převzaly starost o sochu P. Marie Žarošické.